Martin Bazala, Raynet - O principu nevyhoditelnosti